Στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ξεκίνησε η στρατηγική μας συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τις συνέργειες σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά θέματα και τη διάχυση αποτελεσμάτων και γνώσης στην κοινωνία.

Η συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει στην:

– Ανάπτυξη μελετών και άρθρων υψηλής ποιότητας βασισμένων σε στατιστικές αναλύσεις δεδομένων από μελέτες σε αντικείμενα ευρύτατου ενδιαφέροντος (σχετικά με την κοινωνία, πολιτική, αθλητισμό, εκπαίδευση, οικονομία ή δημόσια υγεία).

– Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στατιστικών μεθόδων και ανάλυσης δεδομένων για τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων με storytelling ώστε να είναι προσιτά και ελκυστικά στο κοινό.

Οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα και θα εντρυφήσουν στο storytelling.

Πιο αναλυτικά, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στους ακόλουθους τομείς:

Συμβουλευτικός Τομέας: Αμοιβαία παροχή συμβουλευτικής τεχνογνωσίας, υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τα στάδια του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων εκάστου Μέρους.

Ερευνητικός Τομέας: Ανίχνευση και διαμόρφωση ερευνητικών στόχων και συνέργειες στις δράσεις επίτευξής τους.

Ακαδημαϊκός Τομέας: Αμοιβαίες επισκέψεις – διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία – ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας υπό την άμεση εποπτεία των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και των Δημοσιογράφων του Οργανισμού στα πλαίσια υλοποίησης εργαστηρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων κλπ. Εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακoύ και διδακτορικού επιπέδου επί θεμάτων ακαδημαϊκού και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος.

Τομέας Επικοινωνίας: Διάδοση των δράσεων των Μερών και των αποτελεσμάτων των συνεργειών τους μέσα από τα δίκτυα επικοινωνίας τους με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της απήχησης του παραγόμενου έργου.